Isanamu ya Rosalie Colfs

Ibanga

Riraremereye
Turajisha ingata
Turibangire.
Ntitukarimene!

Hari iryo kubaka
Atari ryo ryo gukundana.
Uzorisangira n’umukunzi
Ariko ntuze umukundire akarimi
Kuko ngo “akarimi kakuresha siko kakurongora”.
Sinkabihebuze
Ariko sinogenda ntakebuye
Kuko narakebuwe.

Riraremereye
Ariko urigumije riragutetura.
Riravuna
Ariko urizigamye riragutonesha.

Ba sesa nkuyoze ntibabuze,
Uwutema urwiwe bamutiza umuhoro .
Urahanuza abakunzi
Atabo ufise, uraMuhanuza
Urahanuza abarizigamye
Urisabira ubushobozi bwo kurigumya.

Hari iryo kwiga
Hari iryo gukora
Hari iryo gukura
Hari iry’ubuvyeyi
Hari iryo kubaha abavyeyi
Hari iryo gusaza
Hari iryo kudasiga isi nk’uko twayisanze
Hakaba iryo kubaho.

Riraremereye
Ariko urigumije riragutetura.
Riravuna
Ariko urizigamye riragutonesha.
Uko rikomera
Niko rikomeza
Uko rigora
Niko risanura umutima
Aho rigeza mu kuvuna
Niho rigeza mu kugurura umuryango w umunezero.

Hari iryo kugwara
Hari iryo gukena
Hari iryo gutunga
Hari iryo kunezerwa
Hari iryo kubabara
Hari iryo kwubaha

Hakaba n’iryo kwemera
Ryoryo ngo ni agatangaza!

Riraremereye
Ariko urigumije riragutetura.
Riravuna
Ariko urizigamye riragutonesha.

RM

(Isanamu ya Rosalie Colfs)

RM aba akongera agakora ibujumbura. Murashobora kumukurikira ku rubuga rwiwe: somandika.canalblog.com

 Murashobora gukurikira This Burundian Life kuri Twitter na Facebook

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s