Ubushingantahe bw’ubu

Vyanditswe na Ihorimbere Judicaël

Iki gisomwa nacanditse mfatiye ku gisomwa MRG yanditse ku bupfasoni. Bagenzaje dufashanya kuraba ivyandikwa kuri runo rubuga tuyaze, hari umwe yiyumviriye ko twokwandika igisomwa kigerageza gutomora icarico ubushingantahe nabwo. Nanje nti reka ngerageze. Ntanguye kwandika bino, ivyo nandika vyaroroha kwandika ata ngorane nyinshi, ariko haca haragera igihe, mbura ingene mbandanya kwandika. Naciye nibuka uwigeze kunyagira ngo burya umuntu yigisha ivyo azi, ivyo atazi ntashobora kuvyigisha. Nagize nti no kwandika canke kuvuga, umuntu yandika canke avuga ivyo azi. Naciye mfata iminsi ndahagarika kwandika kino gisomwa kugira nshobore kwiyumvira neza intumbero ndagiha. None umushingantahe canke ubushingantahe bisigura iki? Mu bihe vy’ubu umushingantahe afise ikibanza ikihe?

Nakuze numva bavuga ubushingantahe n’abashingantahe. Mu buto bwanje nari nzi ko umushingantahe ari intambwe ushikako uvuye mu busore. Nari nzi ko umwana w’umuhungu aba umusore hanyuma akaba umushingantahe iyo yubatse. Ariko uko nagiye ndaca ubwenge, numva uko bavuga abashingantahe n’ubushingantahe nagiye ndatahura ko uko niyumvira atari vyo. Insiguro nari mfise mu mutwe yari ikeneye kuronka ubundi bumenyi kugira ndonke isobanuro rikwiye ry’ubushingantahe. N’ubu nibaza ko ntararonka insiguro ikwiye. Kino gisomwa ntigishora gusobanura ubushingantahe, hari hakwiye kwandikwa nk’igitabo gisobanura neza, kubera ivyo kuvuga ku bashingantahe ni vyinshi. Ngira ntange utwo nzi duke.

J. B. Ntahokaja mu gitabo ciwe yanditse citwa Imigenzo y’ikirundi, abashingantahe ni abacamanza ba kera. Umushingantahe yari umugabo afise imyaka irenga 25 kuko batatira abakiri abana. Ijambo umushingantahe ryubakiwe kw’ijambo intahe. Intahe ni agakoni abacamanza bahererekanya, uwuramukiwe kuvuga akaja arakubita hasi. Umuntu kugira abe umushingantahe yabishobozwa n’abandi bashingantahe, baramwatira. Yarabisaba, bakamugendereza kugira barabe ko abikwiye. Ntihatirwa uwariwe wese. Hatirwa uwufise ijambo, kandi ari intungane. Uwufise imigenzo mibi ntiyatirwa. Umushingantahe yari umuhanuzi ahuza abatase, bikenewe akabuzuriza imanza. Uwatiwe yategerezwa kuguma agendera ubugabo bwiwe bitagenze uko bakamwaka intahe.

J B Ntahokaja arongera ati mu kwatira umuntu: “Baba baragenzuye imigenzo yiwe i muhira no mu mihana. Baramwumviriza ngo bumve ko avugana ingingo, ko ubwenge bwiwe butazindwa, ko ashiruka amazinda, bakaraba ko ari umutima azi kwifata n’ukwigumanya, adata ururimi, adakaza ishavu, ko ari intungane mu rugo, abanye neza n’umugore, atari igishushungwe, ko atiba, adaherana imyenda, azi kwubaha abakuru“. Murumva ko umushingantahe atari uwariwe wese, yaba ari umugabo abushitse. Abashingahe bariho mu bantu batobato, bakabaho no n’i bukuru. I Bwami hariyo abashingantahe.

Ubushingantahe uko bwafatwa kera si ko bufatwa n’ubu. Ibintu vyarahindutse, abashingantahe bahava bafatwa ukundi. Nk’akarorero, rimwe na rimwe uja wumva baguhamagaye ngo “Mushingantahe“. Iyo binshikiye jewe mu mutima nca nibwira canke nkabiserura nti “ishwi da, sindatirwa no mu bakungu sinzi ko bonshiramwo”. Akandi karorero umuntu yofatirako ni nk’umuntu ariko arumviriza amatangazo : umuryango w’umushingantahe… Sinzi ko barya bose baba baratiwe canke rimwe na rimwe ari imvugo twamenyereye gukoresha gutyo. Kubera izo mvo umuntu aracanganikirwa gato agasigara yibaza ico bisigura.

Hari abagerageje gusubiza abashingantahe n’ubushingantahe ikibanza vyari rufise muri kahise. Ariko biragoye kubera vyagiyemwo ibintu vyinshi. Iyo ugiye ku gatumba abashingantahe barubahwa gose kubera abantu baba bakigendera uko ibintu vyari bimeze aho hambere hahise. Iyo ushitse mu bantu bize naho niho ubona ko ibintu bigoye. Hari abantu batemera ubushingantahe, batemera n’ijambo abashingantahe, bivugira ngo ni abagabo. Imvo zavyo ntazo ndatahura neza ndacatohoza, ngira nzoronka umunsi umwe uwubinsigurira neza. Nararondeye nkoresheje ubuhinga ngurukanabumenyi ariko ibisomwa naguyeko nibaza ko bidashobora kumfasha gutahura neza ico abashingantahe bamaze mu Burundi. Izo mvo ahanini ni uko hari bamwe babivanze n’imigambwe, kahise k’igihugu karimwo amabi nk’ubwicanyi afatiye ku bwoko, bagaca bagerageza gusigura ibintu badahuza n’abandi.

Kimwe gituma niyumvira ko umushingantahe w’ubu atorohewe hariho iterambere ryaje, rihindura imico. Hariho ubushingantahe no kuba ufise amashure menshi, itunga ryinshi, eka n’ibindi… Iyo ndiko numviriza canke nsoma ivyo incabwenge zanditse ku bushingantahe sintahura neza imvo zituma ibintu vyandikwa gutyo, na Kahise kandikwa kwinshi, ariko ico nzi co ushitse ku gatumba urabona abashingantahe bacubahwa, bakubarihirizwa, bakongera bakuzuriza abantu bafise ivyo bapfa.

Ikindi gituma niyumvira ko umushingantahe wo muri ibi bihe afise akazi katoroshe kandi ni uko hariho ukuntu usanga mu vyo bakora hariho izindi nzego zo mu gihugu zibikora. Bisigura ko uko abantu bujurijwe Sentare ishobora guca urubanza ukundi, bigatuma abantu badasubira kwizera abashingantahe uko bahora kubizera. Mpora numva nko mu gihugu hagati, mu bice bimwebimwe abashingantahe bo ku mugina bacuzuriza abantu. Binaniranye abantu baraheza bakitura ubutungane nka kurya bitegekanijwe mu mategeko. Ubwa mbere abafise ivyo bapfa bahanuza imiryango ikagerageza kubahanura. Vyanse baritura abashingantahe bo ku mugina bakabuzuriza. Iyo vyanse gose, baraheza bakagenda gushingisha imanza, bakaburana.

Mu gusozera umushingantahe ku bwanje nibaza ko ategerezwa kuba ari umuntu w’intungane, yumviriza abamwituye, akabumviriza atawe yima ugutwi. Ni umuntu adatwarwa n’akayaga, afise ijambo ririmwo ubwitonzi, rimwe risohoka umuntu yiyumviriye neza. Umushingantahe nta bwoko canke umugambwe agira. Umushingantahe ni imvugakuri atavuga ibinyoma. Umushingantahe arahanuza imbere yo gufata ingingo. Ubushingantahe sinibaza ko buraba amashure wize nk’uko nabisomye hirya no hino. Kugira amashure menshi, canke kugira uburyo bwinshi ntibisigura ko uba ufise ubwitonzi bwotuma umuntu aronka ubushingantahe. Umushingantahe ni urumuri rumurikira abandi kandi ingendo ziwe nizo zituma aba umugabo abushitse.

(Isanamu yavuye kuri stuartfreedman.photoshelter.com)

Judicaël aba mu Bubiligi

Murashobora gukurikira This Burundian Life kuri Twitter na Facebook

4 thoughts on “Ubushingantahe bw’ubu

  1. Nokwongera ko nti umushingantahe ni umuntu yatahuye ico ari co ubuntu. Urakoze cane. Bandanya muturonderera ukuri kuko hari abashaka gucafuza akaranaga kacu ha kugashira imbere.

    Like

  2. Pingback: Et qu’en est-il d’Ubuntu? | This Burundian Life

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s