Rukundo…

Uva he?
Impinga n’imihingo nagenze,
Ntaho nakubonye.
Usa gute?
Abeza bose,
Bamwe twumva ngo bitwa Maziyateke,
Ntawe nabonye musa.

Rukundo,

Ko ivy’ubu vyose umuntu avyiga,
Hari n’abiga kwigisha,
Mbere n’abiga kwiga.
Ariko,
Nabuze aho bigisha ivyawe.

Rukundo,

Nganira n’abanduta,
Abaruta abanduta,
Abo nduta….
Ntawigeze ambwira ivyawe.

Rukundo,

Negereye abahinyanyuzi b’amajambo,
Bamwe bakuririmba buri wese akanyurwa,
Ariko,
Umwe wese akuvuga ukwiwe.

None nta nyishu imwe yiharije ugira?
Ni kuki udateguza?

Mpore !
Sindiko ndakankama.
Nuko nkangutswe nsanga narondogoye.

Rukundo,

Reka mvuge uko jewe nagusanze.

Erega,
Naramubonye numva ndaruhutse…
Nkaruhutswa n’ukuntu ari umuntu asanzwe cane.
Arasanzwe,
Ntasa na bamwe bo mu bishusho wogira ngo bariremye.
Arasanzwe,
Ntaza avuga ibikwegana n’ibiguruka atunze.
Arasanzwe,
Ntiyitwaza Imana n’abamalayika ngo yeretswe.
Ahubwo,
N’ijambo rimwe gusa umutima wanje wacitse rwiwe.

Mu vyukuri urukundo rugira ay’arwo!

Iyo rubuze urumva wosara,
Ahandi ukibwira ko rutagenewe bose.
Ariko hakagera igihe,
Umutwenzi utamanzuye nk’iyindi misi,
Ruti:
“Ruhuka mwana kuko wawundi uramusanga hariya epfo”
Umusi watanguye usa n’iyindi ugacika ibara rishasha utari bwabone!

Mukunzi,
Wewe wanshize mu rugero rw’abaryama bagasinzira kuko bakunzwe vyukuri,
Sinokuvuga ngo mpeze.
Numva nogushimira..
Ariko nshime iki?
Ko umenya ikimbabaje ntarinze kuvuga?
Ko unzi wese ariko ugashimangira ku vyiza gusa?
Ko undeka nkavuga ibikenewe n’ibidakenewe ariko vyose ukavyakira kumwe?
Sinzi….

Mutima,
Rukundo,
Gahoreho!

Ryanditswe na Winny Inamahoro, aba Freiburg muBudagi.

6 thoughts on “Rukundo…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s